Opdrachten | Applied Artificial Intelligence (2024)

Product Owner IOT, Stolt Tankers (2022-heden)

Verantwoordelijk voor creëren van waarde door middel van IOT data van de schepen.
• In kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om IOT data in te zetten bij het oplossen van verschillende vraagstukken zoals efficient voyage, regulatory compliance, cargo operations.
• Realiseren van nieuwe data-oplossingen en zorg dragen dat de oplossingen ook in de praktijk worden gebruikt
• Realiseren van nieuwe data-integraties, zodat bestaande applicaties/rapportages IOT data gaan gebruiken i.p.v. bijvoorbeeld noon report data

Sr. Agile Projectmanager Azure Analytics Platform, Heineken International (2021-2022)

Verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe Azure based analytics platform in verschillende landen/OpCo's (o.a. Nederland, Slovenië, Roemenië, Singapore en Rwanda).
Samen met lokale, regionale en global collega's tot een succesvolle implementatie komen, zodat wereldwijd op een eenduidige wijze aan (advanced) data oplossingen gewerkt kan worden, iedereen met dezelfde data management oplossingen aan de slag gaat en het bestaande dataplatform uitgefaseerd wordt.
Het continue managen van de verschillende belangen en verwachtingen, structuur en overzicht bieden, zodat alle stakeholders op een efficiënte en prettige wijze kunnen samenwerken en alle doelen behaald worden.

Programmamanager datagedreven sturing bij de gemeente Hengelo (2019-2021)

Eind 2019 ben ik als programmamanager datagedreven sturing bij de gemeente Hengelo gestart. Vanuit het programma richt ik mij op drie pijlers:

  1. De basis op orde krijgen: activiteiten zijn o.a. datakwaliteit verhogen, datawarehouse selectie, data governance en BI-tooling selectie.
  2. Experimenteren: data experimenten uitvoeren en in productie brengen in onder meer het sociale domein zoals jeugdzorg en werk en inkomen. Zie voor een voorbeeld bijgaand document.
  3. Data gestuurde organisatie creëren: De gehele organisatie naar een hoger plan tillen met betrekking tot het werken met data d.m.v. datagames, datatrainingen, e-learnings.

Publicatie Artificial Intelligence in Actie (2019)

In juni 2019 is mijn boek Artificial Intelligence In Actie door Van Duuren Management gepubliceerd.

Voor een uitgebreide recensie klik hier.

Samenwerking gestart met I.AMDIGITAL (2019-heden)

Met de oprichters van I.AMDIGITAL nagedacht over de inhoud van de e-learning en de aanvullende trainingen. Sindsdien geef ik veelvuldig data en AI trainingen

Projectmanager AI-Fieldlabs bij Media Perspectives (2019- heden)

Opzetten van AI Fieldlabs om de samenwerking en innovatieve kracht van mediabedrijven (o.a. RTL, Ster, NPO, Beeld en Geluid) op het gebied van data analytics en artificial intelligence te bevorderen. Concrete resultaten zijn:
- een benchmark spraakherkenning van de Nederlandse taal,
- een pilot voor het labelen van data door mensen met een afstand tot de arbeidsmark (zie voor meer informatie www.annotatielab.nl
- een manifest voor betrouwbare AI voor mediabedrijven.

Lid van de NL AI Coalitie stuurgroep voor de creatieve industrie en medeverantwoordelijk voor het opstellen van de e-learning om meer bewustwording rondom AI in de creatieve sector te creëren.

Zie voor meer informatie mijn Media Talk

Chatbot implementaties Shell: Van onderhandeling tot Implementatie (2017-2019)

Eind 2017 ben ik bij Shell als senior programmamanager/SCRUM Master chatbots gestart. De chatbots zijn beschikbaar op het Shell intranet voor de totale medewerkerspopulatie (150K+). Voor de implementaties heb ik nauw samengewerkt met de afdelingen Ethics & Compliance en Real Estate Services. Tevens heb ik voorgesteld om interne ontwikkelaars on-the-job te laten trainen zodat er voor vervolgimplementaties minder afhankelijkheid is van de chatbot leverancier. De beide projecten zijn Agile uitgevoerd.

feedback van collega's op mijn resultaten en samenwerking:

‘’I worked with Muriël on a quite complex project with many technical and non-technical stakeholders, and Muriël’s leadership during the project was exemplary. She was able to easily manage the content, dependencies and outcomes of in-depth technical stories as well as common issues encountered in software development projects often attributed to more or less minute technical details. Her results-oriented approach was also a great benefit to the project and its successful outcome.’’ Senior Consultant, Microsoft Finland

“Muriël has a straight forward no nonsense approach when it comes to project deliverables but at the same time she ensures the team is motivated and has fun. For the project closure phase she successfully put in place the DevOps model, which was a completely new model for our organization.’’ Senior Developer, Shell

Opzetten Artificial Intelligence Center of Excellence; AI Cell (2016-2017)

In 2016 heb ik in samenwerking met collega's van de afdeling Innovatie en Fraud & Economic Crime de AI Cell binnen de Rabobank opgezet en geleid. Zie voor meer informatie bijgaande Podcast
Vanuit de AI cell heb ik onderstaande projecten geïnitieerd, begeleid en geïmplementeerd

Artificial Chat: van Marktverkenning naar Request for Proposaltot Implementatie

In 2016 heb ik een marktverkenning geïnitieerd en begeleid voor artificial chatbots waaraan verschillende contact centers van Rabobank hebben deelgenomen opdat er 1 oplossing voor de gehele organisatie geselecteerd kon worden. Vervolgens hebben we twee leveranciers geselecteerd en heb ik ervoor gezorgd dat beiden in productie werden geïmplementeerd. Gedurende 2 maanden hebben de chatbots in productie gestaan zodat wij in staat waren een goed vergelijk te maken van de tooling, werkwijze en de toekomstige beheersinspanningen. Na afloop van het project is een van de chatbot leveranciers geselecteerd en is de chatbot verder in productie genomen.

IBM Watson Explorer & Content Analytics: van Idee naar Implementatie

Na een gesprek met een tweetal klantfeedback analisten, realiseerde ik me dat hun werkwijze enorm arbeidsintensief was en erg afhankelijk van IT. Op basis van mijn kennis van IBM Watson Explorer & Content Analytics heb ik voorgesteld om een on-the-job training te realiseren. Samen met een IBM consultant hebben de klantfeedback analisten hun ongestructureerde data geanalyseerd en geconcludeerd dat deze tool enorme verbeteringen en tijdsbesparingen zou kunnen opleveren. Vervolgens is de implementatie van deze tool gestart en werken zij hier nu naar volle tevredenheid mee.

Deresultaten heb ik gedeeld en tevens ben ik actief op zoek gegaan naar andere afdelingen die baat zouden kunnen hebben bij het gebruik hiervan.

Pepper Robot: van Idee, Aanschaf naar Implementatie

Eind 2016 ontstond bij mij het idee om een Pepper Robot aan te schaffen en hier als Rabobank ervaring mee op te gaan doen. Vervolgens is derobot aangeschaft en heb ik een interne wedstrijd uitgezet waarbij medewerkers hun ideeën konden delen overde inzet van een robot binnen de organisatie. Daarnahebben we een selectie gemaakt van de driebeste use cases en hebben we de robot binnen twee maanden zowel bij de receptie van Rabobank als op een aantal basisscholen ingezet.

Opdrachten | Applied Artificial Intelligence (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5798

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.