Cent cinquanta mesos de publicació ininterrompuda és el resultat de la complicitat amb els veïns de l'Eliana i l'esforç de desenes de persones que, al llarg dels últims dotze anys han col·laborat en el periòdic de L'Eliana: L'Eliana 2000.

L'Eliana és un poble jove –prompte celebrarà el cinquantenari de la seua independència de La Pobla de Vallbona-, però és alhora un poble adult perquè les seues institucions i veïns participen amb maduresa en el treball permanent de desenvolupar el seu futur.

L'Eliana 2000, tots els que col·laborem en ell, podem sentir-nos orgullosos de servir com a vehicle de comunicació entre veïns, associacions i tot tipus de col·lectius, perquè tot aquell que té una cosa que dir sobre l'Eliana disposa d'un mitjà per a fer-ho.

El CD que ara presentem conté totes les edicions de L'Eliana 2000, des del número “zero” d'abril de 1993 fins al 150 de novembre del 2005. Com deia la primera editorial “Naixem amb la il·lusió de ser útils i pràctics” “Volem que –el periòdic- siga una tribuna de la qual se servisquen tots sempre dins del joc democràtic i del respecte a les opinions contràries”. La lectura de les milers de pàgines editades per este periòdic confirma que el somni de 1993 s'ha fet realitat, que la llibertat d'opinió i informació i la independència compten a l'Eliana amb un mitjà de comunicació: el seu periòdic.

L'actual equip de redacció d'este periòdic desitja concloure esta nota de presentació del treball que vosté amic i veí té entre les seues mans, donant les gràcies. Gràcies a la societat editora del periòdic: l'Associació de Veïns Montesol i adjacents de l'Eliana. Gràcies als comerciants de l'Eliana, que són els qui financen el periòdic amb els seus missatges publicitaris i els que ens permeten distribuir-lo en els seus establiments. Gràcies als patrocinadors d'este CD. Gràcies a BemarNet, que manté l'edició electrònica del periòdic i ha elaborat el CD, i al dissenyador de la caràtula Salva Daries. Gràcies a tots els que col·laboren en els seus continguts, amb els seus escrits d'opinió, informacions i redacció de notícies, humor gràfic, etc. etc., i als polítics locals i a l'Ajuntament per la seua col•laboració.

I gràcies, sobretot, als que són la nostra raó d'existir: els nostres lectors.

    
Ciento cincuenta meses de publicación ininterrumpida es el resultado de la complicidad con los vecinos de L’Eliana y el esfuerzo de decenas de personas que, a lo largo de los últimos doce años han colaborado en el periódico de L’Eliana: L’Eliana 2000.

L’Eliana es un pueblo joven –pronto celebrará el cincuentenario de su independencia de La Pobla de Vallbona-, pero es a su vez un pueblo adulto pues sus instituciones y vecinos participan con madurez en el trabajo permanente de desarrollar su futuro.

L’Eliana 2000, todos los que colaboramos en él, podemos sentirnos orgullosos de servir como vehículo de comunicación entre vecinos, asociaciones y todo tipo de colectivos, porque todo aquél que tiene algo que decir sobre L’Eliana dispone de un medio para hacerlo.

El CD que ahora presentamos contiene todas las ediciones de L’Eliana 2000, desde el número “cero” de abril de 1993 hasta el 150 de noviembre de 2005. Como decía la primera editorial “Nacemos con la ilusión de ser útiles y prácticos” “Queremos que –el periódico- sea una tribuna de la cual se sirvan todos siempre dentro del juego democrático y del respeto a las opiniones contrarias”. La lectura de las miles de páginas editadas por este periódico confirma que el sueño de 1993 se ha hecho realidad, que la libertad de opinión e información y la independencia cuentan en L’Eliana con un medio de comunicación: su periódico.

El actual equipo de redacción de este periódico desea concluir esta nota de presentación del trabajo que usted amigo y vecino tiene entre sus manos, dando las gracias. Gracias a la sociedad editora del periódico: la Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes de L’Eliana. Gracias a los comerciantes de L’Eliana, que son los que financian el periódico con sus mensajes publicitarios y los que nos permiten distribuirlo en sus establecimientos. Gracias a los patrocinadores de este CD. Gracias a BemarNet, que mantiene la edición electrónica del periódico y ha elaborado el CD, y al diseñador de la carátula Salva Daries. Gracias a todos los que colaboran en sus contenidos, con sus escritos de opinión, informaciones y redacción de noticias, humor gráfico, etc. etc., y a los políticos locales y al Ayuntamiento por su colaboración.

Y gracias, sobre todo, a quienes son nuestra razón de existir: nuestros lectores.

Edició electrònica: www.leliana2000.com
INFORMATIU GRATUIT. TIRATGE 3500 EXEMPLARS.